Posts tagged Nhà nhiều thế hệ

Một câu chuyện, vài ba góc nhìn

Không chỉ chuyện tư duy mới hay cũ, nước ngoài hay trong nước, trẻ hay già, mà là góc nhìn về nơi chốn cần tương ứng với con người và thời điểm, và những “gánh nặng” mà vô tình hay cố ý, mỗi người tự bắt mình hoặc bắt con cái, cha mẹ phải mang theo.

Read More